Årsmøtet

arsmote.png Årsmøtet er korets øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Kunngjøring og innkalling
Årsmøtet kunngjøres minst 4 uker på forhånd. Valgkomiteens forslag gjøres kjent senest 3 uker før årsmøtet. Saksliste med innkomne forslag kunngjøres 1 uke før årsmøtet. Saker som skal behandles på årsmøtet må leveres styret senest 3 uker før årsmøtet.

Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Som medlem regnes alle som har betalt kontingent - både aktive og permitterte. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer og vedtak om oppløsning av koret, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet kan lederen i alle saker unntatt valg benytte dobbeltstemme.

Hvis møtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte med 7 dagers varsel, og årsmøtet er da alltid beslutningsdyktig. På dette årsmøtet kan man kun behandle de saker som var nevnt i innkallingen til det ordinære årsmøtet.

Valg av leder, nestleder og styremedlemmer kan skje ved akklamasjon hvis ingen krever skriftlig avstemming. Når det er mer enn en kandidat til et verv, skal avstemmingen gjøres skriftlig. Ved stemmelikhet på leder og nestleder foretas omvalg. Andre valg kan skje ved akklamasjon såfremt ingen krever skriftlig avstemming.

Gjennomføring
Det ordinære årsmøtet skal

  • Velge møteleder, referent og 2 personer som underskriver og godkjenner årsmøtereferatet
  • Behandle innkalling og saksliste
  • Behandle styrets årsberetning for foregående kalenderår
  • Behandle revidert regnskap for foregående kalenderår
  • Fastsette kontingent for kommende år
  • Behandle innkomne forslag.

Valg  

  • Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Leder og 2 styremedlemmer er på valg  det ene året, nestleder og 2 styremedlemmer det neste. 2 varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
  • Øvrige tillitsvalgte velges for 2 år av gangen - 3 medlemmer til festkomite, revisor, gruppeledere og 2 medlemmer til valgkomiteen.

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte og med samme varsel som det ordinære årsmøtet. På det ekstraordinære årsmøtet kan man bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.  

 

 


Årsmøtet 8. februar 2018

Gjeldende vedtekter

Dagsorden:

1. Åpning av møtet, valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å godkjenne referatet.

2. Godkjenne innkalling og saksliste

3. Godkjenne styrets beretning for 2017

Årsberetning 2017

4. Godkjenne revidert regnskap for 2017

Årsregnskap 2017 med noter til regnskapet

5. Godkjenne planer, budsjett og kontingent for 2018

Styret foreslår uendret kontingent.

Årsbudsjett 2018

6. Behandling av innkomne saker

7. Valg

Valgkomiteens innstilling